DEPARTAMENTUL ALL-STYLES

KICKBOXING

Probe de RING: Full Contact – Low Kick – K1

Probe de TATAMI:  Point Fighting – Light Contact – Kick Light

MUSICAL FORMS


MUAYTHAI

Combat: Juniori & Seniori

Wai Kru: Juniori & Seniori

Muay Boran / Mae Mai Muaythai

Krabi Krabong

Muay Talay


KUNG-FU

RING: Sanda, Da-Leitai, Total-Contact Fighting (Zhōngguó Tái-Quán-Dào). 

TATAMI (Jiao-tien): Shaolin Sanda (Non-contact), Sanda Light Fighting (Sǎndǎ Dǎ Guāng), Tuishou, Erjie-Gun Fight, Shuang Jian, Shuang Bang-Gun. 

KATA: Taolu Tradiţional, Taichi, Qi-Kung.